ZeroQ

Wedstrijd reglement Shop in the name of love

Definities:

Organisator

Met organisator wordt bedoeld ‘Jorosoft BV’ ingeschreven in KBO onder nr. BE

0463.244.284 met vennootschapszetel te Knokke-Heist.
Deelnemer

Met deelnemer wordt bedoeld ‘elke meerderjarige personen die deelneemt aan deze actie. Als deelname wordt aanzien: het correct en volledig invullen en doorsturen van een deelname formulier via de site www.zeroq.be of via de zeroQ app.

Beschrijving actie.

Deze actie bepaalt dat elke deelnemer die een handelaar overtuigd om ZeroQ in z’n zaak te gebruiken een waardebon toegekend krijgt van 25 euro. Deze waardebon is te besteden bij de aangebrachte handelaar in kwestie en moet in 1 keer gebruikt worden.

Hoe deelnemen

De deelnemer dient in eerst instantie de ZeroQ app te downloaden en een account aan te maken. Dit kan via onderstaande linken, rechtstreeks in de Google play of Apple store of via de site www.zeroq.be.
In de app kan de deelnemer vervolgens nagaan welke zaken al dan niet reeds gebruik maken van de zeroQ app

Link Apple: https://apps.apple.com/be/app/zeroq/id1516158231

Link Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jorosoft.zeroq
De deelnemer heeft contact met een (of meerdere handelaren) over de ZeroQ app en overtuigt hen van het nut van deze app.
De deelnemer stuurt vervolgens de nodige info door naar Jorosoft via het webformulier. Op dit formulier geeft de deelnemer z’n eigen contactgegevens door alsook de nodige gegeven van de handelaar die hij/zij aanbrengt (naam van de zaak + contactpersoon).

Verder verloop van de actie.

Na ontvangst van het deelnemingsformulier neemt Jorosoft contact op met de doorgegeven handelaar. Indien deze effectief intekent op ZeroQ voor een periode van minimaal 3 maand en de ingave van de deelnemer bevestigd, indien de deelnemer in kwestie de eerste aanbrenger is van deze handelaar, en indien voldaan werd aan alle randvoorwaarden, zal Jorosoft een shoptegoed van 25 euro toekennen aan de deelnemer. Jorosoft zal hierover ook verder afstemmen met de handelaar rond de correct afhandeling van het toegekende tegoed.

Periode

Deze actie loop tijdens de shopping dagen in Knokke-Heist van zaterdag 04/07/2020 tot en met zondag 12/07/2020.
Deelname formulieren die na 12/07/2020 worden doorgestuurd zullen niet meer in aanmerking komen voor de actie.
Elk deelnemingsformulier dat onvolledig is of niet is geregistreerd binnen de hierboven vermelde periode is ongeldig.
Het toegekende shoptegoed dient te worden gebruik voor 31/08/2020.

Bijkomende bepalingen.

Een deelnemer mag meerdere handelaren aanbrengen en dus meerdere keren deelnemen. Hiervoor dient per aangebrachte handelaar een volledig deelnemingsformulier worden doorgestuurd.

Voor elke aangebrachte handelaar kan de deelnemer een shoptegoed van 25 ontvangen mits er voldaan werd aan alle voorwaarden.
Het aanbrengen van een handelaar met meerdere vestigingen geldt als 1 deelname voor alle vestigingen.
Enkel handelszaken in Vlaanderen worden voor deze actie in aanmerking genomen.
Er worden max 50 prijzen toegekend. Hiervoor wordt uitgegaan van de eerste 50 geldige aanvragen. Eenmaal de 50 prijzen uitgereikt zijn kunnen deelnemers geen aanspraak meer maken op een shoptegoed of enige andere compensatie ten aanzien van de organisator.

Algemene Bepaling:

De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en kosten, van welke aard ook, die zouden toe te schrijven zijn aan de deelname aan de actie, en dit in welke vorm ook. De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele drukfouten op het communicatiemateriaal.
Een prijs die om eender welke reden niet worden uitgekeerd blijft eigendom van de organisator. De winnaar kan zijn prijs doorgeven aan een ander persoon. De prijs kan in geen geval worden ingeruild tegen hun waarde in cash.

De organisator verwerpt elke verantwoordelijkheid en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies en/of vertraging van de prijs/prijzen
Elk misbruik, manipulatie, onregelmatigheid of fraude, elke poging hiertoe en/of ernstig vermoeden hiervan zal aanleiding geven tot diskwalificatie en uitsluiting.
De organisator van deze actie wijst elke verantwoordelijkheid van de hand indien de actie afgelast of gewijzigd wordt door overmacht.

Deelname aan deze wedstrijd houdt meteen de onvoorwaardelijke en integrale aanvaarding van dit reglement in, evenals van elke beslissing die de organisator terzake nemen. Eventuele klachten dienen binnen de tien werkdagen na toekenning van de prijs aan de organisator te worden gestuurd en dit via mail naar info@zeroQ.be
Dit reglement valt onder de Belgische wetgeving en wordt geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht.
Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden noch gebruikt voor commerciële doeleinden. Verzamelde gegevens worden enkel en alleen gebruikt om de winnaars en de doorgegeven handelaars te contacteren.

Over de actie of het wedstrijdreglement worden geen verdere briefwisseling gevoerd.
Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Gegevens worden enkel en alleen gebruikt om de winnaars te contacteren.
ZeroQ is een commerciële product benaming van Jorosoft BV